×

zenzai meaning in English

n. zenzai, japanese sweet dish of azuki bean soup with rice cake

Related Words

  1. zen
  2. zenana
  3. zep
  4. zephaniah
PC Version

Copyright © 2018 WordTech Co.