×

kafka meaning in French

n. kafka, nom de famille; franz kafka (1883-1924), écrivain tchèque de langue allemande, romancier, auteur de "la métamorphose" (1915)

Related Words

  1. franz kafka
  2. kaffiyeh
  3. kafir
  4. kafkaesque
  5. kafr qasim massacre
PC Version

Copyright © 2018 WordTech Co.